Reklama
Jesioniki Jesioniki Jesioniki
Brankovský vodopádWasserfall Brankovský vodopádBrankovský Waterfall


Brankowski wodospad (Brankovský vodopád)


Brankovski wodospad nie mo¿emy nie zauwa¿yæ, poniewa¿ jest on dobitnym elementem pasma górskiego Wielka Fatra. W roku 1980 zosta³ og³oszony jako przyrodniczy zabytek narodowy. Wodospad wynosi oko³o 60 metrów wysokoœci, a znajdziemy go na Skale Kurucka. Je¿eli odwiedzicie to miejsce zim¹, to zobaczycie ca³y wodospad zamarzniêty, co wytwarza wraz z okoliczn¹ krain¹ przepiêkn¹ sceneriê.
 


Brankovski wodospad
 
Brankovski wodospad  Zakwaterowanie Biely Potok
6 km
  Zakwaterowanie Hrabovo
9 km
  Zakwaterowanie Liptowskie Revuce
12 km
 

TOPlist